Post Image
27 April, 2017

Swedencare AB (publ) årsstämma 2017


Swedencare AB (publ) årsstämma 2017

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 27 april 2017, fattades följande beslut.
•  Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
•  Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
•  Beslut avseende utdelning
•  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.
•  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
•  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
•  Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
•  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg, Per Malmström, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg och Thomas Eklund. Per Malmström omvaldes till styrelsens ordförande.
•  Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Berth Åke Knutsson till revisor.
•  Beslut avseende arvode
•  Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt 500 000 kronor.
•  Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
•  Beslut avseende principer för hur valberedning utses
•  Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.
•  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
•  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Swedencare AB (publ) Malmö den 27 april 2017

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ),
+46 (0)73 517 01 70 - hakan.lagerberg@swedencare.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
+46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 15.00 CET.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33