Post Image
8 Juni, 2016

Swedencare AB:s nyemission övertecknad


Swedencare AB (publ):s (”Swedencare” eller ”Bolaget”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”) har avslutats. Intresset har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till cirka 230 procent. Det stora intresset gjorde att styrelsen i Swedencare fattade beslut om att genomföra en utökning av Erbjudandet om cirka 4,5 MSEK i enlighet med tidigare kommunikation. Inklusive utökningen av Erbjudandet tecknades Erbjudandet till cirka 200 procent. Swedencare har ansökt om notering på Nasdaq First North (”First North”) och första dag för handel i Swedencares aktie väntas bli tisdagen den 14 juni 2016.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff® säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff® vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Erbjudandet i korthet
  •  Erbjudandet omfattade nyemitterade aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde om cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Bolagets styrelse hade även möjlighet att fatta beslut om en utökning av Erbjudandet i form av en nyemission om högst cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.
  •  Genom Erbjudandet tillförs Swedencare cirka 1 000 nya aktieägare.
  •  Teckningskursen i Erbjudandet var 14 SEK per aktie.
  •  Teckningskursen motsvarade en värdering av Bolagets aktier om 181 MSEK före Erbjudandet.
  •  Efter Erbjudandet inklusive utökningen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 464 000 aktier från 12 931 500 till 15 395 500 aktier.
  •  Teckningsförbindelser har lämnats motsvarande 73,2 % av Erbjudandet. Teckningsförbindelserna omfattar ej utökningen av Erbjudandet.
  •  Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är omkring den 14 juni 2016 under kortnamnet ”SECARE”.

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. Så snart inbetalning för de tecknade aktierna har inkommit kommer aktier att bokas ut på angivet VP-konto eller depå.

Det är mycket glädjande att intresset varit så stort för vårt företag och nyemissionen, både från institutionella och privata investerare, vilket nu resulterat i en hög överteckning. Kapitalet kommer vi, som kommunicerats, framförallt att använda till förvärv av intressanta produktbolag eller produkter för distribution ut i världen.

Vi vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget och samtidigt tacka för förtroendet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa långsiktig värdeutveckling!, säger Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ).

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB emissionsinstitut. Nordnet AB och Skandiabanken AB var placing agents i Erbjudandet och advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara Bolagets Certified Adviser.


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ),
+46 (0)73 517 01 70 - hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande - Swedencare AB (publ),
+46 (0)70 725 28 36 - per.malmstrom@swedencare.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
+46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2016 kl. 08.30 CET.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33